Населення

Населення - сукупність людей, що проживають в межах даної території.
Для успішного виконання завдань в області охорони здоров'я важливо знати чисельність населення, його склад за статтю, віком, а також демографічні процеси - народжуваність, смертність, міграцію (див. Демографія) і фізичний розвиток. Відсутність цих даних ускладнює організацію заходів по охороні здоров'я різних контингентів населення - дітей раннього, дошкільного та шкільного віку, жінок та ін. Дані про населення є одним з найважливіших елементів обчислення ряду показників охорони здоров'я, в тому числі захворюваності. Наявність цих даних дозволяє достовірно судити про стан здоров'я зазначених контингентів. Знання населення, його статево-віковий і виробничої структури, національного складу, культурного рівня та ін. необхідно для науково обґрунтованого перспективного планування медичного обслуговування населення як в цілому по країні, так і за окремими її районами.
Для кожної економічної формації є свої особливі закони народонаселення, які мають історичний характер. Основними рисами соціалістичної закону народонаселення є повна занятість та раціональне використання працездатного населення в суспільно корисній праці з метою підвищення матеріального та культурного рівня життя вільного від експлуатації населення, розвитку фізичних і духовних здібностей кожної людини, постійного поліпшення здоров'я населення. Соціалістичний закон народонаселення передбачає турботу про охорону материнства і дитинства, про виховання здорового підростаючого покоління, створення умов для природного приросту населення.
Населення світу (1970) - 3632 млн. осіб (кількість чоловіків та жінок майже однаково). Діти (0-14 років) становлять 34%, віки 15-59 років - 58%, 60 років і старше - 8%.
Велика Вітчизняна війна 1941 -1945 рр. забрала понад 20 млн. життів радянських людей і негативно позначилася на процесах відтворення населення. Проте відновлення в найкоротший термін у повоєнні роки народного господарства, ряд заходів щодо посилення охорони материнства і дитинства, розширення мережі лікувально-профілактичних закладів і поліпшення добробуту населення призвели до збільшення загальної чисельності населення СРСР.
Основним джерелом відомостей про населення є перепис населення (див.).
Населення СРСР (за оцінкою на 1 січня 1972 р.) - 246,3 млн. осіб, міського - 142,5 млн., сільського - 103 млн.; чоловіків 46,2%, жінок 53,8%. Діти до 15 років включно - 28,3% ; особи 16 - 59 років - 59,3%; 60 років і старше - 12,4%. Таке збільшення населення обумовлено також зниженням смертності (особливо дитячої).
См. також Народжуваність, Смертність.