Професійний відбір

Професійний відбір - визначення придатності людини до виконання відповідних професійних обов'язків.
Медогляд з метою професійного відбору є обов'язковим тільки при вступі на роботи, пов'язані з такими професійними чинниками виробничого середовища, які можуть надати несприятливий вплив на ослаблене яким-небудь захворюванням стан здоров'я працюючого (див. Професійні шкідливості).
Комісія, що проводить попередні медогляди осіб, які поступають на роботи, пов'язані з впливом професійних шкідливостей, повинна бути добре знайома З цими небезпеками і знати процеси виробництва, на який відбираються кандидати.
При медогляді дається висновок не тільки про стан здоров'я обстежуваного, але і про функціональному стані тих органів і систем, функції яких при виконанні поставленої роботи можуть бути піддані дії професійних шкідливостей.
При виявленні відхилень від норми у стані здоров'я обстежуваних у вирішенні питання про придатність кандидата комісія повинна керуватися офіційним переліком медичних протипоказань до прийому на роботу.
Адміністрація підприємства не має права приймати на роботи, пов'язані з можливим впливом шкідливих факторів, осіб, які не мають висновку медичної комісії.
На відміну від професійного відбору, при якому відбираються люди, які можуть працювати в певній професії на даному виробництві, існує так звана професійна орієнтація, при якій даються рекомендації професій, найбільш придатних даній людині.

Професійний відбір (синонім: професійний підбір, професійна орієнтація, профорієнтація) - вибір людиною трудовий професії у відповідності з його придатністю до неї.
На Барселонській міжнародної конференції (1921) були затверджені два терміна: професійний відбір (підбір) та професійна орієнтація, що пов'язано з двома різними підходами до проблеми. При професійній орієнтації вихідним є людина з її індивідуальними фізіологічними особливостями, для якого підбирається прийнятна професія. При професійному відборі вихідним є професія з її специфічними вимогами, з урахуванням яких підбираються люди.
Число осіб у СРСР, вперше обирають собі професію, з кожним роком збільшується. Основним в СРСР є принцип профорієнтації. Здійснення її в поєднанні з науково обґрунтованою допомогою різних фахівців в перспективі має забезпечити не тільки виявлення у підлітків кращих фізіологічних властивостей організму, що відповідають вимогам тієї або іншої професії, але і сприяти розкриттю талантів.
В даний час науково обґрунтована допомога у виборі професій придбала велике значення, так як частина підлітків, навіть цілком здорових, не може освоїти деякі професії. Разом з тим винятково важливу роль і набуває професійна орієнтація, яка включає інформування, консультацію (у тому числі медичну) та дослідження (виявлення критеріїв професійної придатності). Інформування повинно проводитися ще в школі за участю інженерів, лікарів, психологів і представників громадських організацій. При правильно побудованій роботі з професійної орієнтації підлітки ще до вибору професії можуть отримати повне уявлення не тільки про значущість тієї чи іншої професії для держави, але і про вимоги, що пред'являються нею до організму людини.
Підлітки цілком здорові і підлітки, які мають які-небудь відхилення в стані здоров'я, потребують правильному виборі професії, яка відповідає інтересам соціалістичної держави і самого підлітка. Мед. працівники довгий час
не могли надавати допомогу у виборі професії здоровим підліткам і по суті обслуговували лише осіб з різними відхиленнями в стані здоров'я (складають 10% всіх підлітків). На що підліток здатний, які його фізіологічні можливості - ці питання навіть не ставилися. Підлітка лише застерігали від професій, що можуть шкідливо вплинути на його здоров'я.
Таке становище пояснювалося відсутністю фізіологічних критеріїв професійної придатності підлітків, що дозволяють виявити, на що здатна людина. В даний час виявлено фізіологічні критерії професійної придатності для багатьох професій. Лікарі отримали можливість надавати ефективну допомогу у виборі професій як здоровим, так і особам, що мають відхилення у стані здоров'я.
Як відомо, професійна придатність визначається відповідністю фізіологічних властивостей організму та вимог, що пред'являються до нього професією. Відсутність такої відповідності обумовлює професійну непридатність. Недооблік професійної непридатності призводить до зміни професій, а у осіб, що мають відхилення в стані здоров'я,і до погіршення стану в процесі праці. Так, якщо направити підлітка з гіпертонічною хворобою 1-ї стадії, не має зазначеного вище відповідності, складання виробів із дрібних деталей, то в результаті тривалих спроб освоїти цю професію хвороба може загостритись; у професійно придатного підлітка з таким же захворюванням може наступити навіть поліпшення. Отже, медична консультація, яка є найважливішим розділом професійної орієнтації, повинна рекомендувати таку професію, вимоги якої відповідають фізіологічним можливостям організму, правильно оцінюючи показання та протипоказання.
См. також Медичні огляди.