Професійна спілка медичних працівників

Професійна спілка медичних працівників - масова громадська добровільна непартійна організація, що об'єднує робітників і службовців установ, медичних навчальних закладів, підприємств міністерств охорони здоров'я СРСР, Міністерства медичної промисловості СРСР, Центральної Ради по управлінню курортами профспілок, Союзу товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР, учнів медичних навчальних закладів. Профспілка медичних працівників має статут. Профспілка медпрацівників організований у 1905 р.
У 1919 р. фельдшери, медсестри та фармацевти об'єдналися у профспілку «Всемедикосантруд» (з 1924 р. - «Медсантруд»), З 1949 р. цей профспілка став називатися профспілкою медпрацівників.
В даний час профспілка медичних працівників - це єдина організація. Профспілка бере активну участь у виробничій діяльності установ охорони здоров'я і підприємств, організовує і спрямовує соціалістичне змагання і рух за комуністичну працю, дбає про підвищення політичної та виробничої активності працівників, про виховання їх у дусі радянського патріотизму.
Член профспілки має право бути обраним в усі профспілкові органи, вносити свої пропозиції в профспілкові і господарські організації з питань поліпшення їх роботи, матеріально-побутового та культурного обслуговування, звертатися за захистом своїх прав. Член профспілки зобов'язаний щомісячно сплачувати членські внески, суворо дотримуватися державної і трудової дисципліни, систематично підвищувати свій культурно-політичний рівень, оволодівати знаннями і технікою і передовими методами праці, боротися за подальший економічний підйом народного охорони здоров'я, підвищення якості та культури медичного обслуговування населення. Члени профспілки отримують допомоги з коштів державного соціального страхування у підвищеному по відношенню до не членам профспілки розмірі. Безкоштовно або за невелику вартість забезпечуються путівками в санаторії і будинки відпочинку, путівки для дітей в піонерські табори і дошкільні установи.
Профспілка медпрацівників будується на засадах демократичного централізму. Всі профспілкові органи знизу доверху обираються членами профспілки і звітують перед ними. Рішення профспілкових організацій приймаються більшістю голосів членів профспілки. Основою профспілки є первинні організації, що складаються з членів, що працюють в одній установі, підприємстві або навчальному закладі. Вищим органом первинної профспілкової організації є загальні збори членів профспілки. Для проведення повсякденної роботи первинна профспілкова організація, що налічує не менш як 15 членів, обирає місцевий комітет, профком та ревізійну комісію, а там, де менше 15 членів, обирається профорг. В установах і на підприємствах за наявності структурних підрозділів за рішенням місцевого комітету обираються профспілкові бюро і цехові комітети. Профбюро забезпечують виконання рішень місцевкому і вищестоящих профспілкових органів, проводять профспілкові збори та виробничі наради. В республіці, краї, області, місті, районі на конференціях профспілки обираються відповідні комітети профспілки.
Вищим органом профспілки медпрацівників є з'їзд, який скликається один раз на два роки. З'їзд заслуховує звіти про діяльність ЦК профспілки та ревізійної комісії, визначає чергові загальногалузеві завдання, затверджує статут профспілки, заслуховує доповіді господарських органів про перспективи розвинена охорони здоров'я та хід виконання державних планів, про якість і культуру лікувально-профілактичного обслуговування населення, про впровадження у практику передових методів роботи і досягнень медичної науки; розглядає і вирішує питання умов праці, культури і побуту працівників охорони здоров'я; обирає Центральний комітет профспілки та ревізійну комісію. У період між з'їздами пленуми ЦК профспілки скликаються не рідше одного разу в шість місяців. Для керівництва повсякденною роботою Центральний комітет профспілки обирає Президію. Центральний комітет профспілки проводить свою роботу, спираючись на профспілковий актив, залучаючи його до роботи в комісіях.
ЦК профспілки спрямовує діяльність профспілкових організацій на використання всіх резервів і можливостей для подальшого підвищення якості та культури медичного та медикаментозного обслуговування населення, розвиток лікувальної мережі, поліпшення підготовки і доцільного використання медичних кадрів, організовує і проводить соціалістичне змагання на промислових підприємствах і будівництвах. Для підготовки і підвищення кваліфікації керівних профспілкових працівників при ЦК профспілки організований семінар, у роботі якого беруть участь працівники ЦК профспілки, Міністерства охорони здоров'я СРСР, професори і викладачі медичних, у тому числі науково-дослідних інститутів.
Підвищення кваліфікації профспілкових працівників за фахом проводиться в інститутах і на факультетах удосконалення лікарів, у великих лікувальних установах і в медичних училищах.
Профспілка медпрацівників проводить велику роботу щодо зміцнення інтернаціональних зв'язків зі спорідненими профспілками та організаціями працівників охорони здоров'я зарубіжних країн. В даний час такі зв'язки здійснюються з профспілками медичних працівників понад 30 країн, прогресивними медичними асоціаціями та лікарськими спілками багатьох країн світу.