Промислова санітарія

Промислова санітарія (виробнича санітарія) - розділ загальної санітарії, здійснює заходи по правильному улаштування, обладнання та утримання промислових підприємств з метою охорони здоров'я працюючих на них, а також населення, що проживає в найближчому сусідстві з підприємством.
Практичні заходи по оздоровленню умов праці ґрунтуються на гігієнічних нормативах для виробничих приміщень (норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, гранично допустимі концентрації шкідливих газів, парів і пилу в повітрі виробничих приміщень, гранично допустимі рівні шуму і вібрації тощо). До області промислової санітарії належать: санітарний благоустрій території промислових підприємств і території, що оточує їх, гігієнічні питання облаштування виробничих та допоміжних будівель і приміщень, промислова вентиляція і освітлення.
Спостереження за проведенням санітарних заходів при проектуванні, будівництві та переобладнання промислових підприємств, а також систематичний контроль за станом промислових підприємств та умовами праці на них здійснюють органи державного санітарного нагляду.
При проведенні поточного санітарного нагляду на промисловому підприємстві промислово-санітарні лікарі, помічники санітарних лікарів здійснюють свою діяльність спільно з цеховими лікарями медико-санітарних частин або лікарями здоровпунктів і технічними інспекторами профспілкових органів з контролю охорони праці та техніки безпеки.
Основним документом з промислової санітарії в даний час є «Санітарні норми проектування промислових підприємств» (СН-245-71), включені в загальнодержавні «Будівельні норми і правила» (СН і П). У цих документах викладені всі основні вимоги, які повинні неухильно дотримуватися при виборі промислового майданчика, розташування на ній виробничих і допоміжних будівель, пристрої та обладнання їх по частині опалення, освітлення, вентиляції, водопостачання і каналізації.
Загальними для всіх галузей промисловості є також «Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання» № 554-65. Вимоги цих правил спрямовані на попередження виникнення шкідливих факторів на виробництві.
Поряд із зазначеними правилами промисловими міністерствами за погодженням з Міністерством охорони здоров'я СРСР і ВЦРПС видаються різні санітарні правила, правила по техніці безпеки і промислової санітарії, інструкції та методичні листи, в яких викладаються гігієнічні вимоги до окремим виробництвам (наприклад, «Санітарні правила по влаштуванню і утриманню заводів і цехів будівельного скла» № 665-67); по нагляду за окремими видами робіт (наприклад, «Санітарні правила при зварюванні і різанні металів» №725-67). В окремих санітарних правилах викладаються вимоги, спрямовані до обмеження шуму, вібрації, ультразвуку, іонізуючої радіації та ін.
Механізація і автоматизація трудомістких і шкідливих робіт, а також широке впровадження практичних заходів у сфері промислової санітарії, проведене на фабриках і заводах в СРСР, грає величезну роль в справі оздоровлення умов праці та попередження професійних захворювань.

Промислова санітарія - система практичних заходів, спрямованих на попередження несприятливого впливу умов праці на здоров'я осіб, зайнятих у промисловості.
Промислова санітарія - частина виробничої санітарії, включає в себе також заходи щодо запобігання несприятливого впливу умов праці на здоров'я працюючих у всіх видах транспорту, зв'язку, будівництва, лісовому і сільському господарстві.
Основним завданням промислової санітарії є профілактика професійних захворювань і професійних отруєнь, поліпшення загального стану здоров'я працюючих. Теоретичні обґрунтування положень промислової санітарії розробляються гігієнічними науково-дослідними інститутами і кладуться в основу гігієнічних норм і санітарних правил, що затверджуються Головним санітарним лікарем СРСР. Затверджені норми і правила обов'язкові для виконання на всій території СРСР.
До основним практичним заходам промислової санітарії, виконуваних у процесі будівництва, реконструкції та експлуатації промислових підприємств, належать: 1) раціональна планування виробничих приміщень відповідно до технологічного процесу; 2) розміри площ і обсягів приміщень; 3) організація робочого місця; 4) природне і штучне освітлення; 5) опалення та вентиляція; 6) водопостачання і каналізація; 7) очищення виробничих викидів в атмосферу і стічних вод у водойми; 8) забезпечення працівників побутовими приміщеннями.
Завдання промислової санітарії при утворенні і надходження у повітря робочих приміщень шкідливих для здоров'я речовин (у вигляді газів, пари, туману або пилу) полягають в ізоляції обладнання або приміщень з шкідливими для здоров'я виділеннями від ділянок, що не мають шкідливих виділень, герметизації обладнання, видалення шкідливих речовин від місць їх виділення засобами вентиляції, виключення прямого контакту працюючих з шкідливими речовинами, в заміну шкідливих речовин нешкідливими (якщо це допустимо за умовами виробництва), механізації та автоматизації трудомістких, важких і небезпечних (загрозливих отруєннями або захворюваннями) робіт, скорочення робочого часу, подовження відпусток, надання індивідуальних захисних пристосувань спецодягу і спецвзуття, респіраторів, протигазів, запобіжних окулярів та ін).
Виконання гігієнічних норм і санітарних правил у промисловості покладається на адміністрацію підприємств, контроль за їх виконанням здійснюється санітарно-епідеміологічними станціями. До здійснення контролю широко залучаються громадські санітарні інспектори, які працюють у контакті з технічними інспекторами профспілок, які стежать за виконанням правил техніки безпеки і проводять роботу з попередження виробничого травматизму.