Радіаційна лабораторія

Радіаційна лабораторія (синонім: радіологічна лабораторія, радіоізотопна лабораторія, радіологічне відділення) - спеціально обладнане приміщення для робіт з використанням джерел іонізуючого випромінювання. Призначена для науково-дослідних робіт, радіоізотопної діагностики і променевої терапії. У науково-дослідних установах радіаційної часто називають лабораторію, де ведуться дослідження в галузі радіобіології.
Пристрій і експлуатація радіаційних лабораторій у закладах системи Міністерства охорони здоров'я СРСР регулюється правилами роботи з радіоактивними речовинами. Правила в залежності від фізичних властивостей використовуваних джерел (період напіврозпаду, вид і енергія випромінювання ізотопу), форми застосування ізотопу (відкритий або закритий джерело), його радиотоксичности, рівнів активності при роботі, роду роботи з джерелами випромінювань визначають комплекс захисних заходів, що виключають перевищення встановлених гранично допустимих доз випромінювання (ПДР) і гранично допустимих концентрацій (ГДК) радіоактивних речовин у повітрі робочих приміщень, у воді відкритих водойм і джерел водопостачання, а також у повітрі санітарно-захисних зон і населених пунктів.
Радіаційні лабораторії, призначені для роботи з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання, у відповідності з умовами роботи діляться на 3 класу. В основу класифікації покладено група радиотоксичности ізотопу, з якими ведеться робота, і рівень радіоактивності на робочому місці.
За радиотоксичности радіоактивні ізотопи умовно ділять на 4 групи. До групи А віднесено ізотопи особливо високої радиотоксичности (наприклад, Ra226, Sr90, Рв210 та ін), до групи Б - ізотопи високої радиотоксичности (серед них часто використовуються в медицині Са45, J131), до групи В - ізотопи середньої радиотоксичности (наприклад, S36, Au198 та ін); до групи Г - ізотопи найменшою радиотоксичности (наприклад, тритій, З14 і ін). У медичних установах радіаційні лабораторії зазвичай відносяться до другого класу. Для таких радіаційних лабораторій граничні рівні радіоактивності (в мкюрі) на робочих місцях встановлені: для ізотопів групи А - 0,01 - 10, групи Б - 0,1 - 100, групи В - 1 - 1000, групи М - 10-10 000. За розмірами річного споживання відкритих радіоактивних джерел (кюрі) радіаційні лабораторії поділяють на три категорії: I - більш 100, II - від 10 до 100, III - до 10. Радіаційні лабораторії медичних установ найчастіше відносяться до III категорії.
Найменш жорсткі вимоги пред'являються до лабораторій, що використовують в експериментальних дослідженнях радіоактивні речовини в індикаторних кількостях. Якщо сумарна величина радіоактивності (в мккюри) при роботі не перевищує для речовин групи А - 0,1, групи Б - 1,0, групи В - 10 і групи М - 100, спеціального приміщення для розміщення таких радіаційних лабораторій не передбачається, і до них пред'являються вимоги, як і до звичайних хімічних лабораторій.
Радіаційні лабораторії, які застосовують радіоактивні речовини в цілях радіоізотопної діагностики, складаються з сховища-фасувальної площею 18-20 м2, мийної не менше 10 мг, процедурної не менше 10 м2, санпропускника (для персоналу). У відповідності з характером роботи в них конкретизуються вимоги до обробки приміщень, влаштування вентиляції, каналізації, освітлення, опалення, а також до оснащення радіаційних лабораторій захисним і спеціальним обладнанням (бокси, дозиметри, радіометри). Радіаційні лабораторії, в яких відкриті радіоактивні джерела застосовуються для променевого лікування, повинні представляти окремий відсік або вибудуване за спеціальним проектом окрема будівля.
У лікувальних установах, де застосовують закриті радіоактивні джерела, освітлення, опалення, каналізація та вентиляція повинні відповідати загальним нормам та вимогам, встановленим для лікувальних установ. Необхідно передбачати заходи захисту і постійного дозиметричного контролю за дозами випромінювання на робочих місцях, в сусідніх приміщеннях, біля ліжка хворих (див. Дозиметрія іонізуючих випромінювань, Противолучевая захист). Спеціальними правилами регламентуються умови розміщення апаратів для гамма - і рентгенотерапії.
В системі санітарно-епідеміологічної служби є радіологічні групи, на які покладено контроль за дотриманням правил роботи з радіоактивними речовинами.
Радіаційні лабораторії виконують різноманітні функції, наявні в наукових інститутах різного профілю, в промисловості, в наукових експедиціях різних типів. В залежності від роду виконуваних у них робіт вони можуть представляти порівняно прості або досить складні і дорогі споруди (наприклад, так звані гарячі лабораторії, в яких працюють з радіоактивними речовинами високої активності).