Передмова до підручника
Предмет судової медицини та історія її розвитку. Процесуальні та організаційні основи судово-медичної служби

 • Предмет, методи і зміст судової медицини
 • Короткий нарис історії судової медицини
 • Правові основи судово-медичної експертизи
 • Організація судово-медичної служби

 • Судово-медична танатология та експертиза трупа
 • Вмирання і смерть
 • Ранні зміни в трупі
 • Пізніші зміни в трупі
 • Встановлення давності настання смерті
 • Огляд трупа на місці виявлення
 • Судово-медичне дослідження трупа
 • Дослідження трупів новонароджених
 • Судово-медичне дослідження трупів осіб, що померли в лікувальних установах. Раптова смерть
 • Дослідження розчленованих і скелетованого трупів

 • Ушкодження і смерть від гострого кисневого голодування
 • Функціональні розлади та їх морфологічні прояви при механічній асфіксії
 • Механічна асфіксія від здавлення
 • Обтураційна асфіксія
 • Утоплення

 • Пошкодження механічного походження
 • Ушкодження і смерть від механічних впливів
 • Пошкодження, заподіяні тупими твердими предметами
 • Пошкодження транспортними засобами
 • Пошкодження, заподіяні гострими предметами
 • Вогнепальні пошкодження
 • Спеціальні види та методи судово-медичних експертиз при механічних пошкодженнях

 • Пошкодження від інших зовнішніх впливів
 • Дія високих температур
 • Дія низьких температур
 • Дія технічного та атмосферної електрики
 • Дію змін барометричного тиску
 • Вплив різних видів променистої енергії

 • Отруєння та їх судово-медичне встановлення
 • Поняття про отруту. Умови виникнення отруєнь
 • Судово-медична експертиза отруєнь
 • Отруєння їдкими отрутами
 • Отруєння отрутами, викликають деструкцію тканин
 • Отруєння отрутами, що діють на кров
 • Отруєння отрутами, викликають функціональні розлади організму
 • Отруєння отрутохімікатами
 • Експертиза медикаментозних інтоксикацій
 • Експертиза харчових отруєнь

 • Судово-медична експертиза потерпілих, підозрюваних і обвинувачених
 • Приводи та організація судово-медичної експертизи
 • Судово-медична експертиза щодо визначення тяжкості тілесних ушкоджень
 • Судово-медична експертиза стану здоров'я
 • Судово-медичне встановлення віку
 • Судово-медична експертиза статевих станів та статевих злочинів
 • Лабораторні методи досліджень об'єктів судово-медичної експертизи
 • Судово-медичне дослідження плям крові
 • Дослідження клітин, тканин, органів та виділень
 • Ідентифікація особистості

 • Судово-медична наука і практика у здійсненні завдань охорони здоров'я
 • Основні принципи медичної деонтології та етики радянського лікаря
 • Відповідальність медичних працівників за правопорушення, пов'язані з професійною діяльністю
 • Предмет, методи і зміст судової медицини

  Судова медицина є галуззю медицини, що представляє сукупність знань і спеціальних методів дослідження, які застосовуються для вирішення питань медико-біологічного характеру, які виникають у діяльності правоохоронних органів, а також конкретних завдань охорони здоров'я.
  Коло наукових інтересів і дозволених питань пов'язує судову медицину з різними галузями медицини (патологічною анатомією, хірургії, акушерства, педіатрії та ін), а також рядом інших дисциплін - криміналістикою, цивільним і кримінальним правом і процесом, фізикою, хімією, біологією, математикою та ін Це обумовлює широке застосування в судовій медицині підходів і методик, використовуваних в інших областях. У судовій медицині розробляються специфічні способи і методи досліджень, такі як діагностика давності настання смерті, встановлення знаряддя травми і механізмів ушкоджень та ін Широке розповсюдження як у наукових дослідженнях з судової медицини, так і при проведенні експертизи отримав експериментальний метод, в тому числі моделювання. Цей метод дозволяє відтворювати конкретні події, найбільш повно їх оцінювати і всебічно відповідати на питання, що виникають у процесі дізнання, слідства або суду.
  Широко використовується аналіз секційного та клінічного матеріалу, дозволяє виявляти причини раптової смерті, травм, отруєнь, помилок лікарів і дефектів професійної діяльності медичного персоналу. Цей аналіз є основою для визначення заходів профілактики і підвищення якості лікувальної роботи.
  У судовій медицині прийнято виділяти процесуально-організаційний розділ, в якому розглядаються зміст і тлумачення законів і відомчих розпоряджень, права, обов'язки, межі компетенції і відповідальність судово-медичних експертів, організація судово-медичної служби. У предмет судової медицини входить теорія і практика судово-медичної експертизи, тобто безпосереднє застосування медичних знань для цілей слідчої та судової практики. Зміст власне судової медицини як науки складають:
  - судово-медична танатология (вчення про смерть та постмортальных процесах);
  - судово-медична травматологія (вчення про пошкодження та механізми їх виникнення);
  - судово-медичне акушерство і гінекологія (вивчення питань спірних статевих станів тощо);
  - судово-медична токсикологія (методи діагностики і попередження отруєнь);
  - вивчення гіпоксичних станів (причини їх виникнення, морфологічні прояви та способи діагностики, дії критичних температур, електричного та променистої енергії, баротравми);
  - дослідження речових доказів біологічного походження;
  - прикордонні (з криміналістикою) питання ідентифікації особи, знаряддя травми, експертизи за матеріалами слідчих і судових справ.
  Об'єктами судово-медичної експертизи є трупи, потерпілі, обвинувачувані й інші особи, речові докази біологічного походження, а також матеріали і документи.
  Практичне застосування судової медицини, відображаючи вплив на неї правових норм, свідчить, що ці норми та юридичні науки завжди мали і мають суспільно-політичний характер і підпорядковані інтересам панівного класу.
  Судово-медична наука в СРСР та її практичне застосування (експертиза) мають принципову відмінність від судової медицини буржуазних держав. З самого початку становлення радянської судово-медичної експертизи і протягом всього подальшого розвитку вона набула ряд характерних рис. Насамперед, це по державному організована система, яка забезпечує розробку і застосування наукових доказів при розслідуванні і судовому розгляді кримінальних і цивільних справ. Для об'єктивізації експертних доказів використовуються сучасні наукові досягнення природознавства, медицини, фізики і хімії. Судово-медична експертиза надає всіляке сприяння органам охорони здоров'я у поліпшенні медичної допомоги населенню у боротьбі за зниження захворюваності і смертності.
  Характерною рисою і особливістю сучасних наукових робіт, що виконуються в наукових і практичних судово-медичних закладах СРСР, є обов'язкове використання лабораторних методик, найчастіше їх раціональних комплексів (методики, використовувані в фізики, біофізики, гистохимии, біохімії, серологии, цитології і т. д.), що підвищує достовірність висновку експерта та його доказову цінність. Результати наукових досліджень, проведених судовими медиками і хіміками, публікуються в періодичній пресі і монографіях.
  Значне поширення при дослідженні об'єктів судово-медичної експертизи (трупи, потерпілі та інші особи, речові докази) отримали емісійна спектрография, абсорбційний спектральний аналіз, спектрофотометрія, фотоэлектроколориметрия, рентгенографія (в її різних видах), біохімічні та біофізичні дослідження, електрофорез на папері, иммуноэлектрофорез, хроматографія (у її різних модифікаціях), реакції электропреципитации, иммуноэлектропреципитации, абсорбції-елюції, «змішаної» аглютинації та ін
  Для підготовки лікарів з судової медицини в СРСР здійснюється уніфіковане викладання судової медицини за єдиною програмою для студентів лікувальних, педіатричних та санітарно-гігієнічних факультетів. У відповідності з цим видається навчальна і навчально-методична література.
  Викладання судової медицини, постановці наукових досліджень і в практичній діяльності судово-медичних експертів використовуються матеріали і методи, що служать цілям охорони здоров'я: профілактики травматизму, інтоксикацій, раптової і раптової смерті, а також попередження помилок в діагностичній і лікувальній роботі лікарів.
  Постдипломная підготовка кадрів судово-медичних експертів в СРСР здійснюється в ординатурі, інтернатурі і при спеціалізації лікарів, які зараховуються на штатні посади судово-медичних експертів. Для забезпечення високої якості судово-медичної експертизи передбачено обов'язкове періодичне підвищення кваліфікації експертів на відповідних кафедрах інститутів удосконалення лікарів, а також на спеціальних циклах перепідготовки та робочих місцях для освоєння окремих нових методик.