Предмет і завдання гігієни праці

Гігієна праці - розділ гігієни, що вивчає вплив різноманітних факторів виробничого середовища та організації праці на здоров'я робітників, розробляє гігієнічні заходи з усунення різних професійних шкідливостей, збереженню здоров'я працівників, підвищення працездатності і продуктивності праці.
Слід розмежовувати два різних поняття - робота і праця. Під роботою розуміється різна м'язова діяльність: біг, плавання і т. д., а працю за висловом Маркса К. «є витрачання людської робочої сили в особливій доцільній формі, і в цій своїй якості конкретної корисної праці вона створює споживчі вартості» *.
Відомо, що праця дуже благотворно діє як біологічний фактор. Вимушене неробство (наприклад, безробіття в капіталістичних країнах, пасивність хворого) діє на людину гнітюче.
При оцінці трудового процесу слід враховувати саме цілеспрямованість праці. Ф. Енгельс писав, що «праця у відомому сенсі створив людину». За висловом в. І. Леніна, праця - це «потреба здорового організму» **.
В умовах капіталістичного суспільства непосильна фізична праця, здійснюваний у важких умовах, стає тягарем для людини. К. Маркс у «Капіталі» писав: «У суспільстві, де є експлуатація, шкідливий вплив праці неминуче». Інше відбувається в соціалістичних державах, де вперше замість підневільної праці на експлуататорів відкрилася можливість працювати для всього суспільства, для себе. Це змінило погляди на працю, перетворивши його на почесну обов'язок людини.
В СРСР передбачається ряд заходів, спрямованих на подальше поліпшення гігієнічних умов праці: поряд з скороченням робочого дня збільшується і тривалість відпусток за роботу в шкідливих умовах; на підприємствах забезпечені санітарно-гігієнічні умови, що усувають професійні захворювання і виробничий травматизм (автоматизація і механізація виробничих процесів, впровадження потокових методів виробництва та ін). Намічено в найближчому майбутньому ліквідувати нічні зміни на тих підприємствах, де це допускає технологічний процес. Здійснення цих заходів сприятиме поліпшенню умов праці, скоротить час перебування робітників у виробничих умовах і тим самим приведе до підвищення працездатності і поліпшення стану здоров'я трудящих.

* Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Изд. 2-е. Т 23. Госполитиздат, 1960, с. 55.
** Ленін В. І. Полн. собр. соч. Вид. 5-е, т. 40, с. 315.