Дитячі санаторії

В розділі узагальнені сучасні дані про стан санаторної допомоги дітям, різних формах організації санаторного лікування (дитячі спеціалізовані місцеві санаторії і на курорти, санаторні піонерські табори сезонного і цілорічного функціонування, санаторії для батьків з дітьми та ін), описано особливості відбору, показання та протипоказання для направлення дітей у санаторії різного профілю. Викладені основні принципи організації лікувально-діагностичної і профілактичної роботи в санаторіях різного профілю, наведено методики кліматобальнеологічного лікування. Велику увагу приділено організації харчування та навчально-виховної роботи в дитячих санаторіях.
Розраховано на педіатрів і фахівців в області курортології та організації охорони здоров'я.

Санаторне лікування - один з найважливіших етапів у загальній системі лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності та зміцнення здоров'я дітей. Велику увагу подальшого поліпшення санаторно-курортного лікування дітей, підвищення його ролі у здійсненні завдань загальної диспансеризації населення приділяє Комуністична партія СРСР і Радянський уряд. Однак багато аспектів організації санаторної допомоги дітям ще недостатньо висвітлені в літературі. Автори даної книги спробували заповнити прогалини, які існують в області цієї проблеми. У книзі не лише висвітлені основні методи немедикаментозного лікування дітей, раціонального використання кліматичних, бальнеологічних, фізіотерапевтичних методів, водо-теплолікування, загартовування, але і наведено рекомендації з питань навчально-виховної роботи. У ній узагальнено багаторічний досвід роботи авторів і проаналізовані дані літератури. Наведені в додатку інструктивні матеріали (методичні рекомендації, положення та ін), що визначають організацію лікувальної і педагогічної роботи в санаторіях різного медичного профілю, можуть представити інтерес для фахівців цього профілю.
Автори з вдячністю приймуть критичні зауваження, побажання, які будуть сприяти подальшому вдосконаленню організації санаторно-курортної допомоги дітям.

Зміст

Розділ 1. Етапи розвитку санаторно-курортної допомоги дітям в СРСР.
Глава 2. Принципи планування розвитку мережі дитячих санаторіїв.
Розділ 3. Правила медичного відбору та направлення дітей на санаторно-курортне лікування. Порядок розподілу, видачі та контроль реалізації путівок в дитячі санаторії.
Глава 4. Основні принципи організації роботи дитячого санаторію туберкульозного профілю.
Глава 5. Навчально-виховна робота в дитячих санаторіях.
Глава 6. Основні принципи і методи санаторного лікування.
          Санаторний режим
          Харчування дітей
          Кліматолікування та загартовування
          Лікувальна фізкультура та масаж
          Водолікування
          Теплолікування
          Медикаментозне та інші спеціальні методи лікування
Глава 7. Клінічні та параклінічні методи обстеження дітей, оцінка ефективності санаторного лікування.
Показання і протипоказання для лікування дітей в місцевих санаторіях і на курортах (крім туберкульозних)
Захворювання серцево-судинної системи
Список рекомендованої літератури

Комуністична партія і Радянський уряд приділяють величезну увагу здоров'ю дітей. Важливою ланкою в загальній системі радянського охорони здоров'я, спрямованої на зниження захворюваності, зміцнення здоров'я дітей, є санаторне лікування. Широка програма заходів по подальшому поліпшенню охорони здоров'я населення, санаторно-курортної допомоги намічена рішень XXVI з'їзду КПРС, у постанові ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС «ПРО заходи щодо подальшого поліпшення санаторно-курортного лікування та відпочинку трудящих та розвитку мережі здравниць профспілок» від 7 січня 1982 р.
Наша країна дуже багата природними лікувальними факторами - мінеральними джерелами, грязьовими родовищами, приморськими, лісовими, гірськими кліматичними районами. Ці багатства необхідно ширше використовувати в цілях оздоровлення і лікування дітей при різних захворюваннях. Рівень здоров'я і фізичного розвитку дітей за останні роки підвищується, однак існують деякі захворювання, число яких поки не зменшується (алергічні, серцево-судинні, шлунково-кишкові). Витоки багатьох захворювань дорослих потрібно шукати і запобігати у дитячому віці.
Санаторне лікування, що сприяє максимальному відновленню здоров'я дітей після перенесених захворювань, попередження хронічних форм, підвищенню функціональних можливостей і резервів здоров'я зростаючого організму, набуває все більшої актуальності.
В даний час у СРСР є велика і диференційована мережа дитячих спеціалізованих санаторних установ різного профілю і призначення: дитячі санаторії місцеві і розташовані на курортах, санаторні піонерські табори цілорічної та сезонної дії, санаторії для батьків з дітьми, санаторні лісові школи. У багатьох дитячих санаторіях створені можливості для продовження навчання. Санаторії оснащені сучасною лікувальною та діагностичною апаратурою. Санаторне лікування, на відміну від стаціонарного, включає широке використання природних і преформованих (штучних) фізичних факторів, різних форм лікувальної фізичної культури, спеціальних методів лікування і відновлення здоров'я. Максимальне використання сучасних терапевтичних чинників залежно від специфіки санаторного закладу, віку дитини, характеру і стадії патологічного процесу, супутніх захворювань, індивідуальних особливостей підвищує ефективність лікувально-профілактичних заходів.
Санаторна спеціалізована мережа з урахуванням структури захворюваності дітей і потреби в санаторному лікуванні. На підставі сучасних досягнень педіатричної науки розроблено диференційовані показання та протипоказання, принципи лікування хворих дітей у санаторних закладах різного типу. Правильний відбір хворих дозволяє найбільш доцільно використовувати існуючу різноманітну мережа санаторних закладів. Міністерством охорони здоров'я СРСР, Центральною Радою по управлінню курортами профспілок спільно з Міністерством освіти СРСР видані спеціальні нормативні документи та інструктивні листи, які регламентують найважливіші аспекти організації санаторно-курортного лікування дітей, лікувальної та навчально-виховної роботи.
Раціональне поєднання лікувально-оздоровчої та навчально-виховної роботи з дітьми, взаємопов'язана діяльність медичного і педагогічного персоналу мають дуже важливе значення. Організація праці усіх працівників санаторію, регулярне підвищення їх кваліфікації в значній мірі визначають рівень і якість лікувально-діагностичної та навчально-виховної роботи, ефективність лікування дітей. Велику роль у вдосконаленні різних аспектів діяльності колективу працівників дитячого санаторію мають базові санаторії - школи передового досвіду, спільна науково-практична робота лікарів санаторію з науковцями, співробітниками НДІ курортології, педіатрії, кафедрами медичних інститутів.