Рак молочної залози

У розділі наведено статистичні дані про захворюваність і смертність від раку молочної залози, наведені міжнародна клінічна (TNM) і гістологічна класифікації ВООЗ. Дано обґрунтування ролі так званих дисгормональних гіперплазії в патогенезі раку, наведена синоптична таблиця основних патогенетичних чинників, що мають значення при формуванні «груп ризику» серед контингентів здорових жінок, які підлягають профілактичним оглядам. Описано застосування маммо - і термографії, ізотопного сканування макроальбумином, меченным 131I, дані пункційної та трепан-біопсії, уточнення поширення пухлини по лімфатичних колекторів з допомогою пневмомаммоаксиллотомографии, чрезгрудинной флебографии, і непрямий сцинтиграфії. Особливу увагу приділено аналізу результатів комплексного та комбінованого методів лікування первинних пухлин, заснованих на оцінці біологічних властивостей пухлини і організму. Наведено віддалені результати лікування раку молочної залози, описані організація диспансерного спостереження за хворими після радикального лікування і реабілітації після мастектомії.
Розраховано на онкологів, хірургів і гінекологів.

Зміст

Глава I. Захворюваність і смертність від раку молочної залози
Глава II. Клінічна і морфологічна характеристика дисгормональних гиперплазий і передпухлинних захворювань молочної залози
Дисгормональні гіперплазії вузлуватого типу
Дисгормональні гіперплазії дифузного типу
Глава III. Патогенетичні форми раку молочної залози та формування «груп ризику»
Глава IV. Ріст і поширення первинного раку молочної залози
Глава V. Клінічна, морфологічна та клініко-гістологічна класифікація раку молочної залози
Клініко-гістологічна класифікація за стадіями
Міжнародна клінічна класифікація
Правила класифікації
Класифікація за категоріями
Групування за стадіями
Гістологічна класифікація (Міжнародна класифікація пухлин № 2)
Глава VI. Клінічна та інструментальна діагностика первинного раку молочної залози
Клінічна діагностика
Пункційна біопсія та трепан-біопсія
Рентгенологічна діагностика
Радіоізотопна діагностика
Термографическая діагностика
Ексцизійна біопсія
Глава VII. Виявлення метастазів в регіонарних лімфатичних колекторах і віддалених органах
Діагностика метастазів в лімфатичних вузлах
Діагностика метастатичного ураження кісток скелета
Діагностика метастазів в плеврі і легенів
Діагностика уражень печінки та органів черевної порожнини
Глава VIII. Анатомічні та біологічні властивості пухлини і організму хворих на рак молочної залози
Біологічні і анатомічні властивості первинної пухлини
Біологічні властивості організму хворої на рак
       Тести специфічного і неспецифічного імунітету
Глава IX. Основні лікувальні заходи при раку молочної залози
Оперативне лікування
Променеве лікування
Хіміотерапія
Гормонотерапія
Імунотерапія
Глава X. Комбіноване та комплексне лікування хворих на рак молочної залози
Лікування первинного раку
Лікування местнорегионарных рецидивів і віддалених метастазів після мастектомії
Глава XI. Рак грудної залози у чоловіків
Глава XII. Віддалені результати і реабілітація хворих після лікування раку молочної залози
Віддалені результати
Деякі питання реабілітації
Список літератури

Передмова

Серед злоякісних пухлин різних локалізацій рак молочної залози займає особливе положення не тільки тому, що зростає абсолютна кількість хворих і захворюваність в даний час займає за частотою друге місце серед інших новоутворень, а в ряді західноєвропейських країн навіть є однією з головних причин смертності жінок у віці від 45 до 55 років. Крім практичних аспектів, проблема раку молочної залози в сучасній медицині вийшла за рамки розробки конкретних діагностичних і лікувальних заходів і її, по суті, можна розглядати як широко і всебічно досліджувану біологічну модель злоякісного росту. Саме на цьому прикладі вдалося не тільки зіставити дані експериментів на тваринах з перебігом пухлинного процесу у людини, але і оцінити вплив на розвиток ракової пухлини функціональних, обмінних і спадково-конституціональних особливостей організму в цілому та його співвідношення з середовищем проживання і зовнішніми канцерогенними факторами.
У той же час у питаннях диагностами і лікування раку цього органу існують великі труднощі і протиріччя, пов'язані, на нашу думку, насамперед з існуванням декількох патогенетичних форм хвороби, що відрізняються темпом розвитку і прогресії, і у зв'язку з цим потребують різних лікувальних підходів. Розробка цього напрямку ще тільки почалася і ми вправі очікувати значного поліпшення віддалених результатів лікування.
Оскільки в останні роки переконливо показано, що рак молочної залози відноситься до повільно розвивається і приховано поточним захворюванням, мають властивість раптово прискорювати ріст і прогресувати під впливом багатьох ендогенних та екзогенних факторів, клінічна діагностика прощупываемой пухлини зазвичай є запізнілою, бо до цього часу у більшості хворих вже є метастази у віддалених органах. Тому особливо актуальною стала проблема виявлення пухлинних та передпухлинних змін молочних залоз серед контингенту так званих здорових жінок. Такі огляди дозволяють виявляти ранні, у тому числі доклінічні (непальпируемые) форми пухлин, без метастазів у лімфатичні вузли, лікування яких дає найкращий прогноз. Для виконання таких завдань виявилося необхідним створення нових організаційних форм профілактичних оглядів, використання рентгенологічних та інших об'єктивних методів діагностики.
З іншого боку, проблема лікування розвинених і поширених форм раку молочної залози, в загальному залишаючись далекою від вирішення, в останні роки значно просунулася вперед, завдяки застосуванню променевих і оперативних місцево-регіонарних впливів в комплексі з різними поєднаннями химиогормональных препаратів різноспрямованої дії, взаємно підсилюють один одного. Однак безліч лікувальних пропозицій, рекомендацій та методик, описаних в літературі, ускладнюють використання всього арсеналу лікарських засобів, пропонованих для лікування раку, не тільки у зв'язку з їх численністю, важко сприймається практичним лікарем в цілому потоці інформації, але головним чином з-за відмінностей і навіть суперечностей в оцінці ефективності цих методів. Ось чому, незважаючи на вихід у світ низки цікавих видань, присвячених окремим і загальним питанням діагностики і лікування, існує необхідність узагальнюючої роботи, адресованій практичного лікаря, в якій знайде відображення вся сукупність проблеми патогенезу, діагностики і лікування раку молочної залози на сучасному етапі.
Подібна задача виключно важка, хоча 50-річний досвід НДІ онкології ім. проф. Н. Н. Петрова МОЗ СРСР, звідки виходить ця робота, заснований на лікуванні понад 10 000 первинних хворих на рак молочної залози, неодноразово був анализирован і опублікований в широкій пресі багаторічним керівником клініки, членом-кореспондентом АМН СРСР С. А. Холдиным. Однак в останні роки з'явилися нові дані, значно поглиблюють наші уявлення в питаннях патогенезу та імунології раку, що дозволяє не тільки дещо по-іншому уявити перспективи покращення результатів лікування, але і підійти до практичного вирішення проблеми профілактики пухлин цієї локалізації.
В цій книзі, адресованої практичним лікарям, основну увагу приділено трьом вузлових питань: 1) патогенезу та патогенетичними формами раку молочної залози, 2) особливостей виявлення пухлини на різних стадіях розвитку, в тому числі пошуку ранніх форм за допомогою сучасних інструментальних і рентгенологічних методів, 3) результатами застосування комплексу оперативно-променевого і лікарської (химиогормонального) лікування.
Автор сподівається, що саме таке розташування матеріалу дозволить в гранично стислій формі познайомити читача з основними клініко-патогенетичними проблемами раку цієї локалізації, привертають в останні роки пильну увагу не тільки спеціалістів-онкологів і біологів, але і представників інших спеціальностей.